Regulamin

REGULAMIN OBIEKTU – ARTFOLWARK WOJNOWO   Zarządzający ArtFolwarkiem Wojnowo będą wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa i komfortu pobity na terenie obiektu.   Przedmiot Regulaminu  
 1. Regulamin określa przedmiot świadczenia usług, odpowiedzialności oraz zasady przebywania na terenie ArtFolwarku Wojnowo i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji i/albo zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w obiekcie. Dokonując czynności wyżej wymienionych Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie ArtFolwarku Wojnowo, Wojnowo 2
 3. Regulamin dostępny jest i widoczny w jadalni ArtFolwarku Wojnowo, w każdym pokoju części noclegowej, oraz na stronie ArtFolwarku Wojnowo
 4. ArtFolwark Wojnowo obejmuje:
– hale główną w budynku głównym – salę SOTO – 8 pokoi 2 osobowych w budynku głównym – jadalnię – zaplecze kuchenne w budynku głównym – pawilon 4 osobowy – tereny zielone z dostępem do jeziora Wojnowskiego  
 1.   Zarządzającym ArtFolwarkiem Wojnowo jest:
  Activ Consulting sp z oo sk, 60-617 Poznań, ul.Mazowiecka 8/1, NIP 7811881133, KRS 0000436893 Noclegi i Rezerwacje  
 1. ArtFolwark Wojnowo świadczy usługi noclegowe. Pokoje wynajmowane są na minimum 2 doby.
 2. Warunkiem przyjęcia rezerwacji terminu w ArtFolwarku Wojnowo jest akceptacja przedstawionej wcześniej oferty / umowy oraz wpłata bezzwrotnego zadatku w ciągu 7 dni roboczych od daty akceptacji oferty / umowy. Dopiero po zaksięgowaniu zadatku rezerwacja tworzy między stronami wiążące zobowiązanie.
 3. Po upływie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia wstępnej rezerwacji i braku wpłaty zadatku, ArtFolwark Wojnowo. ma prawo wynająć uprzednio zarezerwowany termin bez konieczności powiadomienia Gościa.
 4. W przypadku rezygnacji przez Klienta z dokonanej rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.
 5. Najpóźniej 5 dni przed planowaną rezerwacją organizatorzy muszą potwierdzić liczbę uczestników, która może ulec zmianie o 10% liczby osób.
 6. Wpłata zadatku oznacza, że Gość ArtFolwarku Wojnowo zapoznał się i zaakceptowalł przedstawioną wcześniej ofertę oraz regulamin rezerwacji w ArtFolwarku Wojnowo.
 7. Doba noclegowa trwa od godziny 15.00 w dniu przyjazdu do godziny 12.00 w dniu wyjazdu.
 8. Przedłużenie pobytu po godzinie 12:00 jest możliwe, pod warunkiem dostępności pokoi. Oraz dokonania 1))% płatności za przedłużony pobyt. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji, gość obiektu powinien zgłosić do godziny 8.00 w dniu, w którym upływa termin najmu pokoju.
 9. Gość ArtFolwarku Wojnowo nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 10. ArtFolwark Wojnowo może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu ArtFolwarku Wojnowo lub Gości, szkody na osobie Gości, pracowników ArtFolwarku Wojnowo lub innych przebywających na jego terenie osób.
 11. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, ArtFolwark Wojnowo nie zwraca opłaty za rozpoczętą dobę.
 12. Skrócenie przez Gościa pobytu nie zobowiązuje ArtFolwarku Wojnowo do zwrotu opłaty z tytułu skrócenia pobytu.
 13. Gość wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.
 14. Płatność za pobyt na terenie ArtFolwarku Wojnowo regulowana jest przelewem, przed rozpoczęciem pobytu.
  Usługi i inne dodatkowe  
 1. W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody bądź krzywdy w czasie pobytu w pokoju osoby niezameldowanej, ArtFolwark Wojnowo nie ponosi odpowiedzialności.
 2. ArtFolwark Wojnowo świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich osobom zarządzającym, co umożliwi niezwłoczną reakcję.
 3. W pokojach ArtFolwarku Wojnowo, w sali SOTO oraz hali głównej obowiązuje całkowity zakaz palenia. Za nieprzestrzeganie zakazu ArtFolwark Wojnowo obciąży Gości karą w wysokości 600 PLN.
 4. ArtFolwark Wojnowo ma obowiązek zapewnić:
* warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa, w tym profesjonalną i uprzejmą obsługę * bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu, w tym danych osobowych * udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą * budzenie o wyznaczonej godzinie * przechowywanie bagażu gości zameldowanych w hotelu  
 1. ArtFolwark Wojnowo nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 2. ArtFolwark Wojnowo nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 3. Gość ArtFolwarku Wojnowo ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Gość powinien zawiadomić osoby zarządzające ArtFolwarkiem Wojnowo o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. Na terenie ArtFolwarku Wojnowo dzieci w wieku poniżej 18 lat powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponosić będą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania dzieci.
 5. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, ArtFolwark Wojnowo może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań zarządcy ArtFolwarku wojnowo, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu.
 6. ArtFolwark Wojnowo zastrzega sobie prawo kontrolnego wejścia do pokoju, w przypadku gdy od 24 godzin nie można nawiązać kontaktu z Gościem. Do pokoju ma prawo wówczas wejść pracownik ArtFolwarku Wojnowo w obecności drugiej osoby.
 7. Zważywszy na treść art. 32 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. Ustaw z 2016 r. poz. 1823) Activ Consulting sp z oo sk, 60-617 Poznań, ul.Mazowiecka 8/1 niniejszym oświadcza, iż nie wyraża zgody na wzięcie udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
  Postanowienia dodatkowe  
 1. W ArtFolwarku Wojnowo obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 8.00. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług obiektu mają obowiązek zachowywać się tak, aby nie zakłócać spokoju innych gości.
 2. ArtFolwark Wojnowo ma prawo przerwać świadczenie usługi noclegowej, która została już opłacona w przypadku gdy Gość obiektu zakłóca porządek. Przerwanie pobytu gościa w takim przypadku nie stanowi podstawy do zwrotu należności wpłaconej za pobyt.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 4. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju ArtFolwarku Wojnowo będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku braku zgody w tym zakresie, przedmioty pozostawione przechowywane są przez 3 miesiące.
 5. ArtFolwark Wojnowo akceptuje wszystkie zwierzęta domowe. Obiekt pobiera opłatę w wysokości 50.00  za pobyt gościa w towarzystwie zwierząt domowych, przy czym opłata ta przekazywana jest w 100% na schronisko dla zwierząt w Przyborówku. Zabronione jest wprowadzanie na teren obiektu zwierząt mogących stworzyć zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, w szczególności zwierząt jadowitych. Gość ponosi wszelką odpowiedzialność finansową i prawną za szkody wyrządzone przez zwierzę przebywające na terenie obiektu.
 6. Właściciele psów i innych zwierząt są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez nich na terenie  ArtFolwarku Wojnowo.
 7. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926; ze zm.) przez Activ Consulting sp z oo sk, 60-617 Poznań, ul.Mazowiecka 8/1 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w ArtFolwarku Wojnowo, korzystania przez Gościa z pozostałych usług. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  POLITYKA PRYWATNOŚCI Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych jest Activ Consulting sp z oo sk, 60-617 Poznań, ul.Mazowiecka 8/1,
 2. Dane osobowe będą zbierane w związku z korzystaniem z serwisu, w celu i zakresie niezbędnym do dokonania i realizacji zamówień, zapytań ofertowych oraz działań marketingowych.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 4. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w Activ Consulting sp z oo sk, 60-617 Poznań, ul.Mazowiecka 8/1 są wspólnicy spółki.
 5. Osoba, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 6. Osoba, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dokonania i realizacji rezerwacji.
 8. Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
  Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt. b) i f) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).   Zakres przetwarzania danych Activ Consulting sp z oo sk, 60-617 Poznań, ul.Mazowiecka 8/1 przetwarza Państwa dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu) oraz dane adresowe w przypadku wysyłki zamówienia. Przekazywanie danych osobowych do innych podmiotów
 1. Dane Użytkowników nie będą przekazywane do innych podmiotów.
 2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego.